新闻中心

晋福堂风水施工队,在江西吉安为郭府新迁祖坟施工现场。

2019-10-10

       谢老师 亲临现场 认真的指导工程队,做到最好

qq图片20160413175655

    井岗山脉廉贞火体,山体中部有一天马飞跃吐丝,迢迢数里化玉尺,顿起顽金,跌断过峡,显出两个水泡,一大一小起伏连体,活像仙鹅嬉水,左右开帐,青龙白虎直下包到穴星,穴星不大,刚好能做一穴,立乾山兼戍,庚龙入首,出甲口,收丁水玉带缠腰,右水倒左三合乾甲丁大局和净阴一卦沌清。喜正收巽方九曲文星水朝堂,世代翰墨香!

左有钟山鸣,右有战鼓声,左右山峰齐对整,又有出旗带衙刀,前包后廛,案处全是石峰,形如旌旗招展,面朝笔架叠叠起,高观月岭看甘地,鼓锣翡翠石神河,明堂团聚狮锁口,气势磅礴朝中座。仍上上之局,富贵叠出,世代荣昌! 


                              (图)一、  谢老师与福主合影

   qq图片20160413173623qq图片20160413173643

                              (图)二立乾山兼戍,庚龙入首,出甲口,收丁水玉带缠腰,右水倒左三合乾甲丁大局和净阴一卦沌清

qq图片20160413173659      (图)三、三神水法施工图  很多人看都没有看过吧  


qq图片20160413173705

                                           谢老师详解三神水


      进神诀云:甲向卯水,乙艮向甲水,丙丁向午水,庚坤申向申水,壬子向子水,癸亥向亥水,寅向丙水,未向坤水,皆宜朝堂。故曰:十四进神家业兴[进神者,来水也

退神诀云:乾戌向乾水,巽辰向巽水,巳向丁水,酉向辛水,丑向艮水,午向丙水,辛向丑水,卯向乙水,皆宜流去。故曰:十个退神如鬼灵[退神者,去水也。经云‘进水须要入户庭’,即十四进神,宜来忌奔流,故曰进神。

丙向午水朝,富贵保千秋’,乃丙向午水,左水倒右之局,旺向旺水,水出辛墓,若右水倒左,乃生向生水,水出甲沐是也。

‘坤向申水至,家有文章贵’,乃坤向申水,右水倒左,旺向旺水,水出乙墓,若左水倒右,是生向生水,乾亥沐流。‘未向坤水朝,大富出官僚’,乃未向坤水,右水倒左之局,是衰向旺水,水出乙墓,若未向坤水倒右而去,则是衰向病水大凶之兆。

丁向午水立,田地金银积’,乃丁向午水,实乃左水倒右之局,为衰向旺水,水出辛墓,若右水倒左之局,乃衰向旺水,又为冲破生旺凶格。‘申向申水朝,富贵有梯媒’,是言申向申水,右水倒左之局,为旺向旺水,水出乙墓,若左水倒右,是生向生水,水出庚沐。

‘庚向申水至,百宝金银有’,乃庚向申水,天盘串申,左水倒右之局,水出癸墓,若右水倒左,辛金之气,为旺向旺水,水归乙墓合局。

亥向亥水朝,富贵定无休’,立亥向,得亥水来朝,右水倒左者,乃旺向旺水,水出丁墓,若左水倒右,亥水清澄,是生向生水,水出壬沐口方合。‘壬向子水朝,田地遍他州’,乃言壬向子水,左水倒右之局,是旺向旺水,水出乙辰墓口,若倒左之局,乃生向生水,水出乾沐。‘子向子水入,官职登科甲’,乃子向子水,左水倒右,为旺向旺水,出乙墓,右水倒左,生向生水,出乾墓。

癸向亥水朝,也应旺牛田’,乃癸向亥水,倒右之局,衰向乙墓口。‘艮向甲水朝,巨富足钱才’,乃艮向甲水倒左之局,旺向旺水出辛墓。‘寅向丙水来,百口庄田进’,乃寅向丙水,右水倒左,为旺向生水辛墓流。‘甲向卯水至,富贵应无比’,乃甲向卯水悠扬,明堂左水倒右流丁未墓,为旺向旺水,若明堂倒左之局,是生向生水,水出艮墓而流合局。‘乙向甲水来,财谷成堆积’,此言乙向甲水,左水倒右,为衰向旺水,水出丁未墓流,若明堂甲水倒左而去,则是水破生旺大凶,以上十四进神水法,余常用有验,然十四之外,甲庚丙壬四向,本向来水者,亦是进神,万勿流破为善也。

经云‘退水宜流千百步,管教下后福自荣’,十退神,不过是向家之生旺墓也,拨水于休囚之乡。如‘巳向水流丁,打马去朝京’,若果得龙真穴的之地,又是左水倒右之局,当立亥山巳向,乃生向水出丁未沐而消。

午向水流丙,五马坐专城’,形局右水倒左,是生向,水出丙沐浴文口。‘酉向水流辛,富贵足金银’,此局余七运作数坟,无不发福如响。此指酉向,水流辛,来水上堂合倒右之局,乃旺向,水出辛衰是也。

辛向水流丑,也应足牛田’,此局若左水倒右出丑而去,为旺向衰流,余曾验过确有发富之应。戍向水流乾,金银如沙积’,立戍向,水流地盘乾天盘戍而去,流乾隐语也,更得百步转栏,又是左水倒右,乃是直流水城之形局,为衰向衰流妙格。‘乾向水流乾,富贵出双全’,此乃立地盘乾串戍架线,来水上堂向右乾位直流而出,天盘亦串戍,为衰向,水出乾衰口实天盘戍也。

丑向水流艮,富贵声名远’,此局乃丑向,水流艮,天盘串丑,左水倒右,为直流水城,乃壬水气,生申,为衰向衰流。‘卯向水流乙,财谷自然聚’,次指立卯向,来水自左倒右而去乙衰,为甲木流行之气,旺向衰流。‘辰向水流巽,富贵有天应’,此指辰向,水流地盘巽,天盘缝针串辰,实乃左水倒右之水城,为衰向衰流是也。

巽向水流巽,富贵自然定’,若得龙真穴的,来水明堂会集正前方巽流而去,天盘亦要串辰方合妙法,此乃直流水城之格,当慎用,少差即绝,五行甲木气,甲木生亥,巽向天盘串辰,为衰向衰流,用之得法自有富贵之应。                

                                                                                   谢明晋在江西省吉安市作


江西晋福堂:江西省瑞金市八一路老印刷厂4号店铺
             联系:13979736567 谢飞
肇庆晋福堂:肇庆市端州区七星街星湖名郡尚林苑149-2晋福堂
             联系:13728757688 赵佳慧 / 13360254063 徐宝仪
深圳晋福堂:广东省深圳市龙岗区碧新路余庆商务二楼晋福堂
             联系:13640319413 / 13632737568 戢闰迪 严振心
东莞晋福堂:东莞市长安区雄大商务大厦十三楼展跃文化传播
             联系:18826878767 袁九华 / 18688798068 童建华
惠州晋福堂:广东省惠州市惠阳区秋长迎宾路映日兰庭52号晋福堂佛具工艺店
             联系:13612913913、15813857698 谢世明
江西晋福堂易学院:江西省瑞金市瑞林镇稳村田心小组晋福堂
             联系:13612913913、15813857698 谢世明
Copyright©2015 深圳市晋福堂文化有限公司粤ICP备12022002号 技术支持:源丰科技